проекти

Развитие на културните и творчески сектори

Развитие на културните и творчески сектори

Отворена процедура Национален фонд „Култура“ подкрепя рзвитието на българската култура и творческите сектори с европейски средства чрез Националния план за въстановяване и устойчивост (НПВУ) като публикува Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в

Критерии за недопустимост на кандидатите, партньорите и проектите

Критерии за недопустимост на кандидатите, партньорите и  проектите

Настоящите критерии са релевантни към процедура „Разработване на иновации в предприятията“ 1. Потенциалните кандидати/партньори не могат да участват в процедура за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че: a) са обявени в несъстоятелност; б) са

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“

Отворена процедура Национален фонд „Култура“ обявява  Процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост разделена в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“ Общият бюджет е 22 534 000 лв. и ще бъде разпределен

„Разработване на иновации в предприятията“

Приключила процедура   Краен срок за кандидатстване: 15.05.2024 г. С тази процедура следва да разработите иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale): TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда; TRL 7 – Прототип, демонстриран

Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Приключила процедура. Към кого е насочена: Каква е целта: За да се допуснат до оценка иновациите трябва да попадат в една от посочените категории: Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да получи един кандидат: Минимален размер

Очаквани процедури до края на 2023 г.

Общо 10 процедури ще стартират до края на годината за подкрепа на българския бизнес анонсира Министерството на иновациите и растежа (МИР). Ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до

Процедура Пътища – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях

Процедура Пътища  – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях

Процедура Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

Възможности за българските фермери по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020

Възможности за българските фермери по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020

На подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Възможности за българските фермери по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020Р ОСНОВНА ЦЕЛ: Подмярка 4.1