Критерии за недопустимост на кандидатите, партньорите и проектите

Настоящите критерии са релевантни към процедура „Разработване на иновации в предприятията“

1. Потенциалните кандидати/партньори не могат да участват в процедура за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/партньорът е установен;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът/партньорът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват кандидата/партньора са правили опит да:

i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

н) лицата, които представляват кандидата/партньора са осъждани с влязла в сила присъда за:

i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

o) за лицата, които представляват кандидата/партньора е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

р) е установено, че:

i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

ii) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

2) С оглед избягване на припокриването на интервенциите между програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, както и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г., подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати/партньори, които са:

– микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на селски район и са заявили за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България.

– предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани със сектора на първично производство на селскостопански продукти;

– предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

– микропредприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони. 

– малки и средни предприятия, по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз, или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони. 

– големи предприятия (вкл. малки дружества със средна пазарна капитализация), кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, в случай че тези инвестиции се осъществяват на територията на селските райони.

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД 2008  попадат в Сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други) ;

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

3) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор Риболов и сектора на Рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА).

4) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати/партньори, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проектни предложения, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

Допълнително, кандидатите/партньорите следва да имат предвид, че критериите за недопустимост, се прилагат кумулативно с критериите за допустимост по процедурата.

По процедурата е допустимо кандидатът и партньорът да са заявили подкрепа за различни икономически дейности съгласно КИД-2008.

Когато кандидатът/партньорът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, средства по тази процедура се предоставят само за дейностите в допустимите сектори, като бенефициентът следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура. Потенциалните кандидати/партньори не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 2023/2831, Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕС) № 2021/1058, Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и подзаконовата нормативна уредба.

Източник: МИР

Критерии за недопустимост на кандидатите, партньорите и проектите