Релевантни документи

5-те области на иновации на ИСИС 2021 – 2027

За информация ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ИСИС 2021 – 2027. Петте тематични области и съответните подобласти на ИСИС, които ще бъдат подкрепяни по процедурите за иновации. Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;

Критерии за недопустимост на кандидатите, партньорите и проектите

Критерии за недопустимост на кандидатите, партньорите и  проектите

Настоящите критерии са релевантни към процедура „Разработване на иновации в предприятията“ 1. Потенциалните кандидати/партньори не могат да участват в процедура за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че: a) са обявени в несъстоятелност; б) са