Процедура Пътища – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях

Процедура Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

За всички общини от селските райони.

Краен срок за кандидатстване: 23:59 ч. на 25 ноември 2022 г. чрез системата ИСУН.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 97 790 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно е левовата равностойност на 1 500 000 евро за един кандидат община.

Процент на съфинансиране:

Максималният размер на БФП е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта, ако допустимите за финансово подпомагане разходи не надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро.

Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, и са в размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, които надхвърлят левовата равностойност на 1 000 000 евро се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ или финансов анализ.

Разликата между пълния размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и размера на финансовата помощ, определен въз основа на анализ „разходи – ползи“ се осигурява от кандидата и е само в парична форма.

Една община – кандидат може да подаде едно проектно предложение по настоящата процедура.

АКО общината – кандидат няма подадени проектни предложения по обявените през 2022 г. процедури:

№ BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

№ BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

може да подаде и едно проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

АКО общината – кандидат има подадено проектно предложение по обявената през 2022 г. процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., може да подаде и не повече от едно проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими дейности за финансиране:

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях.

Допустими разходи:

  • За строителство, реконструкция и/или рехабилитация, и съоръжения и принадлежности към тях съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящата процедура, които са:
    А) разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР;
    Б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „А”;
  • Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10,5 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в буква „А”.

Максимален срок за изпълнение на проекта – до 30 месеца от датата на подписването на административния договор., но не по-късно от 15 септември 2025 г.

Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях Точки
1Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район.
Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р. България.
3
1.1Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч.2
1.2Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана.3
2Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица.
Проектът се реализира на територията на община с високо ниво на безработица (по данни на Агенция по заетостта за средногодишното равнище на регистрираната безработица към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
15
2.1Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица до 10%.6
2.2Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица от 10.01% до 20%.9
2.3Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица от 20.01% до 30%.12
2.4Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица над 30.01%.15
3*Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява транспортна свързаност на населени места от селските райони до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР.
За целите на прилагане на критерий 3:
– „град от 4-то йерархично ниво“ е град, включен в Списъка на градовете от 4-то йерархично ниво съгласно Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., приложение към Условията за кандидатстване;
– „населено място“ е населено място съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
– счита се, че е осъществена „директна транспортна свързаност“, когато пътят осигурява директна връзка със строителните граници на град от 4-то йерархично ниво, без оглед на това в коя част от пътя е ситуирана реконструираната/рехабилитирана пътна отсечка;
– „пътна отсечка“ е част от общински път, включен в Решение № 236 от 13 април 2007 г. на Министерския съвет за утвърждаване списък на общинските пътища;
– строителните граници на град от 4-то йерархично ниво са определени в съответните планове на общината;
– за „транспортна свързаност в рамките на не повече от 30 км.“ следва да се счита връзката на реконструираната/рехабилитирана пътна отсечка със строителните граници на град от 4-то йерархично ниво съгласно съответните планове на общината, която връзка може да минава през няколко населени места в рамките на общината, но общото разстояние от началната точка на реконструкция на пътната отсечка до строителните граници на града от 4-то йерархично ниво е не повече от 30 км.За съответствие с критерия следва да се докаже, че пътят, върху който се реконструира/рехабилитира участъка осигурява директна свързаност на населеното място до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР.
При проекти, които включват само инвестиции в съоръжения и/или принадлежности, точки по критерия не следва да бъдат присъждани.
При проекти, които включват реконструкция/рехабилитация на повече от един път, точки по критерия се присъждат, ако поне един от тях осигурява директна свързаност на населеното място до малките градове от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР.
22
3.1Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност на населено място/населени места на територията на общини от селски райони с градовете от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР 2013 – 2025 г.20
3.2**Проектът включва инвестиции, чрез които ще се осигури транспортна свързаност в рамките на не повече от 30 км на населено място/населени места на територията на общини от селски райони с градовете от 4-то йерархично ниво съгласно НКПР 2013 – 2025 г.22
Процедура Пътища – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях