Процедура Улици – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари

Процедура Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
Краен срок за кандидатстване 23:59 ч. на 25 ноември 2022 г. чрез системата ИСУН.


Отнася се за всички общини от селските райони

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 68 453 000 лева.

Максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение не може да надхвърля левовата равностойност на 1 000 000 евро за един кандидат община.

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер от 100%.

АКО общината няма подадени проектни предложения по обявените през 2022 г. процедури:

3.1. № BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

3.2 № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

може да подаде и едно проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

АКО община – кандидат има подадено проектно предложение по обявената през 2022 г. процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., може да подаде и не повече от едно проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими дейности:

Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях.

Допустими разходи:

– За строителство, реконструкция и/или рехабилитация, и съоръжения и принадлежности към тях съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящата процедура, които са:

разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР;

непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”;

– Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а”.

Проектът се изпълнява в срок до 30 месеца от датата на подписването на административния договор, като крайният срок е до 15 септември 2025 г. 21. Ред за оценяване на проектните предложения.

Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тяхТочки
1Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район.
Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р. България.
3
1.1Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч.2
1.2Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана.3
2Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща общини с високо ниво на безработица.
Проектът се реализира на територията на община с високо ниво на безработица (по данни на Агенция по заетостта за средногодишното равнище на регистрираната безработица към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване.)
11
2.1Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица до 10%.7
2.2Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица от 10.01% до 20%.9
2.3Проектът се реализира на територията на община със средногодишно равнище на регистрираната безработица над 20.01%.11
3Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, която осигурява директна свързаност на населено място с по-висок клас пътища.
Чрез инвестициите по проекта ще се осигури директна транспортна свързаност на населено място/населени места на територията на община от селски район с по-висок клас път, като поне една улица във всяко едно от населените места, в които ще се изпълнява инвестицията осигурява свързаност на съответното населено място с по-висок клас път.
При проекти, които включват изграждане/реконструкция/рехабилитация на повече от една улица само в едно населено място, точки по критерия се присъждат, ако поне една от улиците в населеното място осигурява неговата свързаност с по-висок клас път. 
– „по-висок клас път“ е републикански път съгласно чл. 3, ал. 1, 2 от Закона за пътищата. – „по-висок клас път“ е местен път съгласно чл. 3, ал 3 от Закона за пътищата в съответствие с класификацията по приетия с решение на Експертния съвет на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 30 юни 2005 г. „Модел за категоризиране“, приложен в Решение № 236 от 13 април 2007 г. за утвърждаване списъка на общинските пътища.
– „населено място“ е населено място съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
За съответствие с критерия, следва да се докаже, че улицата, в която се изгражда/реконструира/рехабилитира участъка, осигурява директна свързаност на населеното място с по-висок клас път.
Съответствие се критерия се признава и в случаите, когато изградената/реконструираната/рехабилитираната отсечка се намира в участък на улицата, който не е директно свързан с път от по-висок клас.
При проекти, които включват само инвестиции в съоръжения и/или принадлежности (вкл. тротоари), точки по критерия не следва да бъдат присъждани.
18
4Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.20
4.1Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население до 600 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа.
10
4.2Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 601 до 1200 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа.
12
4.3Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1201 до 1800 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа.
14
4.4Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 1801 до 2400 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа.
16
4.5Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население от 2401 до 3000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа.
18
4.6Инвестициите по проекта се изпълняват в едно или повече населени места, разположени на територията на общината, с общо население над 3001 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изгражда или реконструира уличната мрежа.
20
Максимален брой точки по критериите:52

Подпомагат се проектни предложения, които са получили минимален брой от 20 точки по критериите за подбор.

Процедура Улици – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари

1 thoughts on “Процедура Улици – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари

Comments are closed.