Развитие на културните и творчески сектори

Развитие на културните и творчески сектори

Отворена процедура Национален фонд „Култура“ подкрепя рзвитието на българската култура и творческите сектори с европейски средства чрез Националния план за въстановяване и устойчивост (НПВУ) като публикува Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в

5-те области на иновации на ИСИС 2021 – 2027

За информация ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ИСИС 2021 – 2027. Петте тематични области и съответните подобласти на ИСИС, които ще бъдат подкрепяни по процедурите за иновации. Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;

Критерии за недопустимост на кандидатите, партньорите и проектите

Критерии за недопустимост на кандидатите, партньорите и  проектите

Настоящите критерии са релевантни към процедура „Разработване на иновации в предприятията“ 1. Потенциалните кандидати/партньори не могат да участват в процедура за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че: a) са обявени в несъстоятелност; б) са

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“

Отворена процедура Национален фонд „Култура“ обявява  Процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост разделена в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“ Общият бюджет е 22 534 000 лв. и ще бъде разпределен

„Разработване на иновации в предприятията“

Приключила процедура   Краен срок за кандидатстване: 15.05.2024 г. С тази процедура следва да разработите иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale): TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда; TRL 7 – Прототип, демонстриран

Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Приключила процедура. Към кого е насочена: Каква е целта: За да се допуснат до оценка иновациите трябва да попадат в една от посочените категории: Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да получи един кандидат: Минимален размер

Очаквани процедури до края на 2023 г.

Общо 10 процедури ще стартират до края на годината за подкрепа на българския бизнес анонсира Министерството на иновациите и растежа (МИР). Ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Отворена процедура по подмярка 6.1 от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.с краен срок за кандидатстване 06.01.2023 г. Финансиране – до левовата равностойност на 25 000

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19.12.2022, 16:30ч. чрез ИСУН Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на