Отворена за кандидатстване процедура по Националния План за възстановяване и устойчивост „TЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2022 г. чрез системата ИСУН.

Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), като очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за растеж и развитие на предприятията чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване или диверсификация на дейността на МСП.

НАПАРВЕТЕ СВОЯТА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ТАЗИ ПРОЦЕДУРА САМИ

към оценката

Допустими за финансиране ще са разходи за:

 1. Закупване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи
 2. Разходи за закупуване на софтуер, представляващ дълготраен нематериален актив, включващ:
  • разходи за придобиване на специализиран софтуер;
  • разходи за придобиване на ERP системи, CRM системи и/или MOM/MES системи – до 50 000 лева.

% на безвъзмездната помощ: от 30% до 50% в зависимост от избрания режим на помощ и от мястото на изпълнение на проекта.

Максимален размер на безвъзмездното финансиране:
• За микро предприятия – 180 хил. лева, но не повече от 100% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
• За малки предприятия – 350 хил. лева, но не повече от 60% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021 г.
• За средни предприятия – 700 хил. лева, но не повече от 25% от реализираните средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2019 г., 2020 г. и 2021

Отговярате ли на условията?

Ако сте микро (до 9 служители), малко (до 49 служители) или средно (до 249 служители) предприятие и:

 • сте регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г.;
 • сте реализирали нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години (2019, 2020 и 2021 г.) в зависимост от категорията на предприятието Ви, както следва:
  • за микро предприятия >= 210 хил. лв.
  • за малки предприятия >= 750 хил. лв.
  • за средни предприятия >= 3 млн. лв.
 • сте реализирали нетни приходи от продажби за 2021-ва финансова година в зависимост от категорията на предприятието Ви, както следва:
  • микро предприятие ≥ 52 000 лева
  • малко предприятие ≥ 187 000 лева
  • средно предприятие ≥ 750 000 лева
 • развивате своята основна икономическа дейност в един от следните сектори и кодове по КИД:
  Високотехнологични производства:
  C21 Производство на лекарствени вещества и продукти
  C26 Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  Средно към високотехнологични производства:
  C20 Производство на химични продукти
  C27 Производство на електрически произведения
  C28 Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
  C29 Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
  C30 Производство на превозни средства, без автомобили
 • Други производства:

 • Е38 Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали
  Е39 Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
  Високотехнологични услуги с интензивно използване на знания:
  J59 Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
  J60 Радио- и телевизионна дейност
  J61 Далекосъобщения
  J62 Дейности в областта на информационните технологии
  J63 Информационни услуги
  M71 Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализи
  M72 Научно-изследователска и развойна дейност
  Регионалните приоритетни сектори:
  C10 Производство на хранителни продукти
  C11 Производство на напитки
  C13 Производство на тъкани
  C14 Производство на облекло
  C15 Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
  C16 Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
  C17 Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
  C18 Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
  C19 Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
  C22 Производство на изделия от каучук и пластмаси
  C23 Производство на изделия от други неметални минерални суровини
  C24 Производство на основни метали
  C25 Производство на метални изделия, без машини и оборудване
  C31 Производство на мебели
  C32 Производство, некласифицирано другаде
  C33 Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
  J58 Издателска дейност

То Вие може да кандидатствате по тази процедура!

За съдействие и въпроси, моля свържете се с нас.

Отворена за кандидатстване процедура по Националния План за възстановяване и устойчивост „TЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“