Енергийна ефективност – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

За всички общини от СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.

Краен срок за подаване на проектни предложения – 23:59 ч. на 25 ноември 2022 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 29 337 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение: 500 000 евро за един кандидат община.

Процент на съфинансиране: 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта.

Допустими кандидати

1. За дейността реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност допустими кандидати са общините от селските райони на Република България;

1.2. общините Разлог, Малко Търново, Поморие, Провадия, Белоградчик, Козлодуй, Мездра, Генерал Тошево, Берковица, Червен бряг, Никопол, Тутракан, Девин, Златоград, Попово, Ивайловград, Нови пазар, Елхово, с изключение на строителните граници на административния център на тези общини.
Един кандидат може да подаде едно проектно предложение по настоящата процедура.

АКО община – кандидат има подадено проектно предложение по обявениата през 2022 г. процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., може да подаде и не повече от едно проектно предложение по една от следните процедури:

BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.;

BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими дейности:

Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност.

Допустими разходи:

1. За реконструкция ремонт оборудване и/или обзавеждане на сгради и/или помещения и/или друга недвижима собственост, съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящата процедура, които са:

а) разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР;

б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”;

2. За закупуване на оборудване и/или обзавеждане до пазарната им стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за подпомагане дейности;

3. За придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност.

4.Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, енергийно обследване, анализ, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.

Максималният срок за изпълнение на проект е до 30 месеца от датата на подписването на административния договор, но н епо-късно от 15 септември 2025 г.

Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективностТочки
1Изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в Северозападен район.
Проектът се реализира на територията на община, разположена в границите на Северозападен район на Р. България
3
1.1Проектът се реализира на територията на община от областите Плевен или Ловеч.2
1.2Проектът се реализира на територията на община от областите Видин, Враца или Монтана.3
2Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие.22
2.1Инвестициите по проекта се изпълняват на територията на община с общо население до 2000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите.
10
2.2Инвестициите по проекта се изпълняват на територията на община с общо население от 2001 до 4000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите.
13
2.3Инвестициите по проекта се изпълняват на територията на община с общо население от 4001 до 6000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите.
16
2.4Инвестициите по проекта се изпълняват на територията на община с общо население от 6001 до 8000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите.
19
2.5Инвестициите по проекта се изпълняват на територията на община с общо население над 8001 (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се броят на населението на цялата община, в която се изпълняват инвестициите.
22
3Проекти, насочени към производство на енергия за собствено потребление от възобновяеми енергийни източници.
Отчита се стойноста на разходите за закупуване на оборудване за изграждането на съоръжения за производство и съхранение на електроенергия от възобновяеми енергийни източници като процентно изражение от общо одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение.
9
3.1Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност от 10 % до 20 % от общо заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение.5
3.2Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност от 20,01 % до 30 % от общо заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение.7
3.3Проектното предложение включва разходи за инвестиции в производство на енергия от ВЕИ за собствено потребление на стойност над 30,01 % от общо заявените/одобрените инвестиционни разходи по проектното предложение.9
Максимален брой точки по критериите:34

Подпомагат се проектни предложения, които са получили минимален брой от 13 точки по критериите за подбор.

Методика за оценка на проектните предложения: 1. По Критерий № 3 „Проекти, насочени към производство на енергия за собствено потребление от възобновяеми енергийни източници“, точки по подкритерий 3.1, 3.2 или 3.3 се присъждат на база на заявените разходи при извършване на предварителна оценка и на база одобрените разходи – на етап техническа и финансова оценка (ТФО).

Енергийна ефективност – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради