Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

ЗА Общините от селските райони съгласно списъка и само за агломерации под 2000 е.ж.

Краен срок за кандидатстване – 25.11.2022 г. чрез системата ИСУН.

АКО общината – кандидат няма подадени проектни предложения по обявените през 2022 г. процедури:

BG06RDNP001-7.019 – Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Може да подаде и едно проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

При условие, че един кандидат има подадено проектно предложение по обявената през 2022 г. процедура № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г., може да подаде и не повече от едно проектно предложение по процедура № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 97 790 000 лева.

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретно проектно предложение: 1 500 000 евро за един кандидат община.

Процент на съфинансиране: 100% за проект до 1 000 000 евро.

Допустими дейности:
Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.

1. Допустими разходи: За изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения, съгласно допустимата за подпомагане дейност по настоящата процедура, които са:
а) разходи, свързани с прякото изпълнение на СМР;
б) непредвидени разходи в размер до 5 на сто от стойността на одобрените разходи по буква „а”;

2. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ), консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10,5 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а”.

Максимален срок за изпълнение на проекта – 30 месеца от датата на подписването на административния договор, но не по-късно от 15 септември 2025 г.

Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

Критерии за подбор на проектни предложения с включени инвестиции за изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони Точки
1Райони с установен или прогнозиран воден стрес (засушаване или недостиг на вода) и с лошо качество на питейната вода45
1.1Проектът се изпълнява на територията на населено място/населени места с установен или прогнозиран воден стрес.
За целите на прилагане на подкритерий 1.1:
„воден стрес“ – установени от съответния консолидиран ВиК оператор чести аварии на водопроводната система (над 5 аварии на година) за последните 3 години, предхождати датата на приема.
Съответствието с критерия се доказва с документ, представен от кандидата и издаден от съответния консолидиран ВиК оператор в годината на обявяване на приема, но не по-късно от датата на подаване на проектното предложение. Документът следва да удостоверява наличието на „воден стрес“ във всички населени места, на територията на които се изпълнява проекта.
Точки по подкритерия се предоставят, ако е удостоверено наличието на „воден стрес“ във всички населени места, на територията на които се изпълнява проекта.
20
1.2Проектът се изпълнява на територията на населено място/населени места с установено лошо качество на питейната вода.
За целите на прилагане на подкритерий 1.2:
„лошо качество на питейната вода“ – регистрирано отклонение в качеството на питейната вода (най-малко 5 регистрирани отклонения), съгласно Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, за последните 3 години, предхождащи датата на приема.
Съответствието с критерия се доказва с документ, представен от кандидата и издаден от съответната Регионална здравна инспекция (РЗИ) в годината на обявяване на приема, но не по-късно от датата на подаване на проектното предложение. Документът следва да удостоверява/установява „лошо качество на питейната вода“ във всички населени места, на територията на които се изпълнява проекта.
Точки по подкритерия се предоставят, ако е удостоверено „лошо качество на питейната вода“ във всички населени места, на територията на които се изпълнява проекта.
25
2Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги, и обхвата на териториално въздействие
Когато проектът включва изграждане/реконструкция/рехабилитация на обща непрекъсната водоснабдителна система и/или главни водопроводни клонове (довеждащи водопроводи), точки по критерия се предоставят като се отчете броя на населението на населените места, които се обслужват от нея.
40
2.1Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население до 500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълнява проекта.
10
2.2Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 501 до 1000 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълнява проекта.
20
2.3Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 1001 до 1500 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълнява проекта.
30
2.4Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население над 1501 души (по данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване).
Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, в които ще се изпълнява проекта.
40
3Проекти, въвеждащи иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект
За доказване на съответствие с изискванията на критерия не е необходимо кандидатът да представя специфични документи.
Точки по критерия се определят, ако в проектната документация са описани прилагането на иновативни практики и очакван екологичен ефект след изпълнение на инвестицията, като например:
–  предотвратяване загубите на вода по водопроводните мрежи вследствие на съществуващите остарели и амортизирани водопроводи;
– принос към намаляване концентрацията на вредни вещества във водата;
– ограничаване замърсяването на водата от селскостопански източници или органични замърсители;
– предотвратяване използването на питейната вода за напояване;
– намаление в ползването на природни ресурси и енергия;
– ограничаване влошаването на биоразнообразието и ландшафта;
– цялостно подобрение качествата на водата, въздуха и почвите.
5
Максимален брой точки по критериите:90
Подпомагат се проектни предложения, които са получили минимален брой от 15 точки по критериите за подбор.
Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения