иновация

5-те области на иновации на ИСИС 2021 – 2027

За информация ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ, ИСИС 2021 – 2027. Петте тематични области и съответните подобласти на ИСИС, които ще бъдат подкрепяни по процедурите за иновации. Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии;

„Разработване на иновации в предприятията“

Приключила процедура   Краен срок за кандидатстване: 15.05.2024 г. С тази процедура следва да разработите иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale): TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда; TRL 7 – Прототип, демонстриран

Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Приключила процедура. Към кого е насочена: Каква е целта: За да се допуснат до оценка иновациите трябва да попадат в една от посочените категории: Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да получи един кандидат: Минимален размер

Очаквани процедури до края на 2023 г.

Общо 10 процедури ще стартират до края на годината за подкрепа на българския бизнес анонсира Министерството на иновациите и растежа (МИР). Ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

Възможности за българските фермери по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020

Възможности за българските фермери по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020

На подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Възможности за българските фермери по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020Р ОСНОВНА ЦЕЛ: Подмярка 4.1