„Разработване на иновации в предприятията“

Краен срок за кандидатстване: 15.05.2024 г.

С тази процедура следва да разработите иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale):

TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда;

TRL 7 – Прототип, демонстриран в операционна среда;

TRL 8 – Завършена и сертифицирана система;

TRL 9 – Изпробвана система в операционна среда

Иновацията трябва да попада в обхвата  на една от ПЕТТЕ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И СЪОТВЕТНИТЕ ПОДОБЛАСТИ НА ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 2021 – 2027

Проектите трябва да са насочени към разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите.

Кой може да кандидатства?

Микро, малки, средни и големи предприятия, вкл. малко дружества със средна пазарна капитализация.

Можете да кандидатствате самостоятелно или като партньор на основния кандидат.14

Ако сте голямо предприятие можете да кандидатствате само в ефективно сътрудничество с МСП.

На какви условия трябва да отговаряте като кандидат или като партньор?

► Да сте регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да сте еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство.

► Да имате нетни приходи от продажби за 2022 финансова година,  както следва:

Микро предприятие: минимум 80 000 лева;

Малко предприятие: минимум 200 000 лева;

Средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация: минимум 800 000 лева;

Голямо предприятие: минимум 3 000 000 лева;

► Да НЕ попадате в някои от Критериите за недопустимост на кандидатите

Допустими разходи по процедурата:

Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията.

Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията.

Разходи за амортизации на сградите, в които ще се изпълнява проекта;

Разходи за външни услуги.

 

Финансови параметри

Минимален размер за един проект на исканата безвъзмездна помощ: 50 000 лева;

Максимален размер за един проект на исканата безвъзмездна помощ;

За микропредприятия – 250 000 лева;

За малки предприятия – 400 000 лева;

За средни, малки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия – 500 000 лева.

Има допълнително ограничение за размера на исканата помощт, свързано със средногодишните приходи на кандидата за 2020, 2021, 2022 финансови години, което е:

За микропредприятия – не може исканата помощ да надвишава 100% от средногодишните приходи от продажби за трите години;

За малки предприятия – не може исканата помощ да надвишава 60% от средногодишните приходи от продажби за трите години;

За средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от средногодишните приходи от продажби за три те години;

За големи предприятия: 10 % от средногодишните приходи от продажби за трите години.

 

 

„Разработване на иновации в предприятията“