„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“

Национален фонд „Култура“ обявява 

Процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост разделена в четири сесии

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“

Общият бюджет е 22 534 000 лв. и ще бъде разпределен поетапно в четирите сесии.

За първата сесия  от 22.02.2024 г. до 24.04.2024 г. размерът на средствата по процедурата е 15 000 000 лв.

Кандидати по процедурата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата.

Минимален размер за един кандидат – 70 000 лв.

Максимален размер за един кандидат – 142 000 лв.

За какво може да се получи финансиране:

  • Създаване на един или повече нови културни продукти в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;
  • Създаване на съпътстващи събития като ателиета, работилници, резиденции, семинари, пърформанси, критически дискусии, лекции, прожекции, инсталации и други;
  • Създаване на превод и субтитри, включително симултанен или консекутивен превод, свързан със създаването на културния/ните продукт/и;
  • Популяризиране и разпространение на създавания културен продукт;
  • Адаптация на създадения културен продукт в нови формати за различни канали или неконвенционални локации и аудитории с цел разпространение на продукта и достигане до нови публики и/или социално изолирани групи;
  • Създаване на дигитално съдържание за разширяване на достъпа до културния продукт (мобилни приложения, виртуални турове, дигитални изложби и други);
  • Създаване на децентрализирано културно съдържание (културен продукт и/или съпътстващи го дейности) извън градския културен център;
  • Адаптация на културните продукти с цел достъп на лица с увреждания.

Краен срок: 24.04.2024 г.

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“
Tagged on: