Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Към кого е насочена:

 • Микро, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация (Small Mid-Caps);

Каква е целта:

 • Внедряване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги и е собствена разработка на кандидата или на база интелектуални права, придобити от трети лица.

За да се допуснат до оценка иновациите трябва да попадат в една от посочените категории:

 • Най-много точки ще получи т.нар. „Радикална“ иновация, която представлява новост на световно ниво, като значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения;
 • Следваща по тежест е иновация – новост на световно ниво в съответната технологична област и частично превъзхожда съществуващите алтернативни решения;
 • На трето място е иновация- новост на национално ниво в съответната технологична област и значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения;
 • Следваща по тежест е иновация, която е новост на национално  ниво в съответната технологична област, но не превъзхожда съществуващите алтернативни решения и
 • С най-малка тежест при оценката е иновация, която е новост за кандидата, но не превъзхожда съществуващите алтернативни решения

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да получи един кандидат:

Минимален размер на БФП – 50 000 лева;

Максимален размер на БФП:

 • Микро- и малки предприятия – 500 000 лева;
 • Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева.

В допълнение към максималния размер трябва да се има предвид следното: Не може да се надвишава  сумата:

 • за  микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022г.;
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022

Какво могат да купят по проекта?

 • Дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта;
 • Дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

1 thoughts on “Внедряване на иновации в предприятията с краен срок 31.01.2024 г.

Comments are closed.