Развитие на културните и творчески сектори


Отворена процедура

Национален фонд „Култура“ подкрепя рзвитието на българската култура и творческите сектори с европейски средства чрез Националния план за въстановяване и устойчивост (НПВУ) като

публикува

Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС“.

Краен срок: I сесия – 25.04.2024; II сесия – 05.07.2024 г.

Процедурата има за цел да подпомогне капацитета на българските културни и творчески сектори за работа в европейски мащаб. Също да насърчи международното разпространение на български художествени произведения и културни продукти. Процедурата е с европейски средства, заложени в НПВУ за култура и социално развитие – компонент „Социално включване“

Кандидати

Кандидати по процедурата могат да бъдат културни организации по смисъла на Закона за закрила и развитие на културата, както и еднолични търговци с предмет на дейност в сферата на културата, създадени преди 01.01.2020 г. и осъществяващи културна дейност през целия период.

Културни организации са:

1.        държавните, общинските и регионалните културни институти, създадени съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата;

2.        лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;

3.        едноличните търговци, учредени съгласно Търговския закон, чийто предмет на дейност е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;

4.        лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел с вписана в Устава/Учредителния си акт цел, свързана със създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство;

5.        лица, осъществяващи дейност като частни културни организации, учредени съгласно Закона за народните читалища;

6.        чуждестранни лица, учредени в съответствие със законодателството на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство и Швейцария, чийто предмет на дейност/цел е създаването, разпространението и опазването на културни ценности в областта на театъра, музиката, киното, аудиовизията, литературата, художествения превод, танца, цирка, пластичните изкуства, архитектурата, дизайна, фолклора, включително опазването на културно-историческото наследство. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на извършване на плащанията, кандидатът/крайният получател следва да е регистриран с клон в Република България по реда на ЗТРРЮЛНЦ.

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.

Задължително е през целия период от 01.01.2020 г. кандидатите по т. 2 и т. 3, да са съществували с посочения предмет на дейност.

Всеки кандидат може да подаде само едно предложение по всяка от сесиите на процедурата.

Дейности

По настоящата процедура са допустими за финансиране дейности, свързани с представяне на български продукции от сектора на КТИ в платформите на отворените пазари за изкуства в ЕС, посочени в чл. 53, т. 2, „г“ и „д“ от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година.

Такива са културни и артистични образователни дейности (художествени или културни прояви и представления, фестивали, изложби и други подобни културни дейности) за популяризиране на важното значение на опазването и насърчаването на многообразието от форми на българско културно изразяване:

 1. Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на собствена продукция, продукция на друга българска културна организация или продукция на български творец пред професионална аудитория с цел закупуването на тази продукция;
 2. Едно или няколко представяния в рамките на отворените пазари на предоставяне на професионална услуга в сферата на българското изкуство и култура от българска културна организация или български творец;
 3. Популяризиране на събитията по представянето (единствено популяризиране на съответния отворен пазар);
 4. Създаване на дигитално портфолио на културната продукция/творец, които ще се представят;
 5. Превод и субтитри с цел представянето на отворения пазар, включително и симултанен превод;
 6. Графично оформление, печат, издаване и представяне, популяризиране и адаптиране към аудио платформи за аудиторията в страната;
 7. Изработка на пояснителни материали с цел достъп до културния продукт на лица с увреждания;

Всяко предложение задължително трябва да включва изпълнение на дейност по т. 1 или т. 2 от допустимите дейности (по-горе).

Бюджет и разходи

Минималният размер на безвъзмездно финансиране за един кандидат по всяка от сесиите е 100 000 лв.

Максималният размер на безвъзмездното финансиране за един кандидат по всяка от сесиите е 500 000 лв.

Безвъзмедната финансова помощ (европейските средства) е 80% от стойността на проекта.

Недопустими са следните видове разходи:

 1. всички разходи, които получават подкрепа по други програми и инструменти на ЕС и от периодични национални бюджетни разходи, които се извършват независимо от изпълнението на НПВУ, включително – структурни програми за цялостна подкрепа на дейността на кандидата от НФК, средства от държавния или общинския бюджет за дейност и издръжка;
 2. разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи;
 3. разходи по дейности за СМР;
 4. разходи за възстановим ДДС;
 5. представителни разходи;
 6. разходи по създаване на културна продукция;
 7. разходи за издаване на музика и литература;
 8. всички разходи, които не са относими към допустимите по настоящата процедура дейности;
 9. разходите за вестници и списания, независимо от това дали те са в хартиен или електронен формат;
 10. разходи за недопустими дейности;
 11. всички разходи, извършени преди подаване на ПИИ;
 12. всички разходи за закупуване на материални активи втора употреба;
 13. принос в натура;
 14. разходи, за които се установи наличие на двойно финансиранe.

Можете да разгледате ТУК и другата процедура на Национален фонд „Култура“ за подкрепа на българската култура и културните индустрии, КТИ, която също е активна.

Развитие на културните и творчески сектори
Tagged on: