Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите

Процедура чрез подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за семейни предприятия, творчески индустрии и занаяти с краен срок 16.09.2024 г.

Целта на процедурата е да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет и оптимизиране на бизнес процесите чрез предоставяне на БФП на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите.

Всеки кандидат може да получи максимална стойност до 150 000 лв. БФП. Минималната стойност на БФП не може да е по-малко от 15 000 лв.  

Процентът на БФП за семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии е 75;

Процентът на БФП за предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите е 85.

Какви семейни предприятия, творчески индустрии и занаяти могат да кандидатстват?

I. Кандидатите по тази процедура  трябва кумулативно да отговарят на следните четири условия:

1. Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите;

2. Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.;

3. Да са микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия;

4. Да имат поне едно лице, назначено на работа (средносписъчен брой на персонала за 2023 г.);

II. Kандидатите трябва да отговарят и на поне едно от следните условия:

1. Да са семейно предприятие, съгласно следното определение, възприето за целите на процедурата:

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му и минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка, )

или

– повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието,

или

повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка,

или

повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.

„Роднинска връзка” за целите на горното определение за „семейно предприятие” е отношението между две или повече физически лица, основани на брак, родство или осиновяване по смисъла на Семейния кодекс. За целите на процедурата ще бъдат вземани предвид САМО роднинските връзки между физическите лица (които са посочени в определението за „семейно предприятие”, а именно: собственици/ лица, участващи в управлението/ лица, наети на трудов договор в предприятията), основани на брак, тези по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до трета степен, включително, както и роднинските връзки по сватовство – до втора степен, включително.

2. Да са предприятия с основна икономическа дейност както следва:

Печатна дейност – допустими са само кодове:

18.11 – Печатане на вестници

18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти

18.13 – Предпечатна подготовка

18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането

Възпроизвеждане на записани носители – допустим е само код:

18.20 – Възпроизвеждане на записани носители

Издаване на книги, периодични издания и друга издателска дейност допустими са само кодове:

58.11 – Издаване на книги

58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци

58.13 – Издаване на вестници

58.14 – Издаване на списания и други периодични издания

58.19 – Друга издателска дейност

Издаване на програмни продукти допустими са само кодове:

58.21 – Издаване на компютърни игри

58.29 – Издаване на други програмни продукти

Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания -допустими са само кодове:

59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания

59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)

59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания

59.14 – Прожектиране на филми

Звукозаписване и издаване на музика допустим е само код:

59.20 – Звукозаписване и издаване на музика

Създаване и излъчване на радиопрограми допустим е само код:

60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми

Създаване и излъчване на телевизионни програми допустим е само код:

60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми

Архитектурни и инженерни дейности -допустим е само код:

71.11 – Архитектурни дейности

Рекламна дейност -допустим е само код:

73.11 – Дейност на рекламни агенции

Специализирани дейности в областта на дизайна допустим е само код:

74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна

Дейности в областта на фотографията допустим е  само код:

74.20 – Дейности в областта на фотографията

Преводаческа дейност – допустим е само код:

74.30 – Преводаческа дейност

Други образователни дейности – допустим е само код:

85.52 – Неформално обучение в областта на културата

Артистична и творческа дейност допустими са само кодове:

90.01 – Изпълнителско изкуство

90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство

90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата

90.04 – Експлоатация на зали за представления

Други дейности в областта на културата допустими са само кодове:

91.01 – Дейност на библиотеки и архиви

91.02 – Дейност на музеи

91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

3. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите и чиито собственик е вписан със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

III. Да са реализирали нетни приходи от продажби общо за 2021, 2022 и 2023  финансови години както следва:

– Микропредприятие – минимум 30 000 лв. и не повече от 1 800 000 лв;

– Малко предприятие – минимум 75 000 лв и не повече от 7 200 000 лв.

ЗА КАКВИ ДЕЙНОСТИ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ?

 Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност).

В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на активи за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги (дълготрайни материални активи и дълготрайни нематериални активи), както и инструменти и оборудване под стойностния праг на същественост за ДМА, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност).

В рамките на Дейност 3 е допустимо въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:

3.1. Система за управление на ресурсите (ERP система);

3.2. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);

3.3. Система/модул за управление на веригата за доставки;

3.4. Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);

3.5. Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);

3.6. Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

Онлайн магазинът по Дейност 2 и ИКТ системите/модулите по Дейност 3, включени в предложенията, могат да бъдат въведени/ползвани като:

– готови решения, съответстващи на нуждите на предприятието;

– персонализирани решения, разработени в съответствие с нуждите на предприятието;

– SaaS (Software as a service), когато е приложимо.

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).

Дейността включва ползването на консултантски услуги за подготовка на проектното предложение, като същата следва да бъде изпълнена от кандидатите в периода след обявяването на процедурата и до подаване на проектното предложение по нея. Това включва както избора на изпълнител на консултантските услуги и сключването на договор с избрания изпълнител, така и извършването на услугата за подготовка на проектното предложение по процедурата.

Разходи, допустими за финансиране:

Допустими разходи за изпълнението на Дейност 1 „Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите” (задължителна):

– Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

– Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес/процеса на предоставяне на услуги под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Допустими разходи за изпълнението на Дейност 2 „Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите” (незадължителна):

2.1) Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа.

Общите допустими разходи по т. 2.1) за създаване на онлайн магазин не трябва да надвишават 10 000 лв.

3) Допустими разходи за изпълнението на Дейност 3 „Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите” (незадължителна):

Разходи за въвеждане на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:

– Система за управление на ресурсите (ERP система);

– Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);

– Система/модул за управление на веригата за доставки;

– Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система);

– Система/модул за управление на производството (MOM/MES система);

– Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

4) Допустими разходи за изпълнението на Дейност 4 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата” (незадължителна):

4.1) Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата – до 3 000лв.

Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ” (de minimis) съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията от 13 декември 2023 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта „de minimis”. (Максималният размер на помощта за едно и също предприятие в режим „de minimis”, за която се кандидатства, заедно с другите получени минимални помощи от кандидата не може да надхвърля левовата равностойност на 300 000 евро (586 749 лв.) за период от три предходни години, считано от датата на предоставяне на помощта).

Източник: Министерство на иновациите и растежа

Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите