Недопустимост на кандидатите по процедура  „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Недопустимост на кандидатите

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и ПМС № 23/2023 г. в процедурата не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 и чл. 55 от Закона за обществени поръчки (ЗОП). Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към Столична община и към общината по седалището на кандидата, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, и не е допуснато разсрочване, отсрочване и обезпечение на задълженията, или размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, или е повече от 50 000 лева;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват кандидата, са правили опит да:

i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

н) лицата, които представляват кандидата, са осъждани с влязла в сила присъда за:

i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;

o) за лицата, които представляват кандидата, е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

р) е установено, че:

i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

ii) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

Избягване на припокриване

2) С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ПКИП, Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 г. (СПРЗСР), подкрепа по процедурата не могат да получат кандидати, които са:

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти.

• микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз (Приложение 9), или с производството на памук, независимо от мястото на осъществяване на инвестициите.

• малки предприятия по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП, кандидатстващи за финансиране на дейности, свързани с преработка и/или маркетинг на селскостопански продукти в неселскостопански продукти извън Приложение № I към Договора за функционирането на Европейския съюз или с производството на памук, с изключение на хляб, тестени и сладкарски изделия, независимо от мястото на осъществяване на инвестициите.

• предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 10) попадат в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.83 „Преработка на кафе и чай” – ограничението е приложимо само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и др.);

– 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители”;

– 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;

– 11.02 „Производство на вина от грозде”;

– 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

В случай че кандидат е микропредприятие по смисъла на чл. 3-4 от ЗМСП със седалище или клон със седалище на територията на селски район и е заявил за подпомагане дейности, които ще се осъществяват в община на територията на селските райони в Република България както по настоящата процедура, така и по интервенция II.Г.3 „Инвестиции  за  неселскостопански  дейности в селските райони” от СПРЗСР, в случай на одобрение и по двете мерки, има право да получи финансиране само по една от тях.

3) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, които са целева група на подкрепата по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

Недопустими допълнителни сектори

4) Предвид основната цел на мярката, заложена в ПКИП, а именно подобряване на производствения капацитет на целевите групи предприятия, в процедурата не могат да участват и да получат безвъзмездна финансова помощ семейни предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които попадат в следните сектори/раздели/кодове съгласно КИД-2008 на НСИ:

– Сектор G – Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети, с изключение на код 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на автомобили”, който е допустим за подкрепа по процедурата.

– Сектор К – Финансови и застрахователни дейности.

– Раздел 92 „Организиране на хазартни игри” от Сектор R – Култура, спорт и развлечения.

– Код 96.09 „Други персонални услуги, некласифицирани другаде” от раздел 96 „Други персонални услуги” в Сектор S – Други дейности.

Допълнително

5) С оглед избягване на припокриването на интервенциите между ПКИП и Инвестиция С11.I6 „Развитие на културните и творчески сектори” по Компонент 11 „Социално включване” на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ), ако кандидат е подал проектно предложение по настоящата процедура, както и по процедура BG-RRP-11.015 – Схема за безвъзмездна помощ в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на КТИ” по посочената инвестиция от НПВУ, в случай на одобрение и по двете мерки, има право да получи финансиране само по една от тях. В случай че преди сключването на административен договор по настоящата процедура по ПКИП се установи, че предприятието е сключило договор за финансиране по посочената процедура BG-RRP-11.015 по НПВУ (който не е прекратен), то на съответния кандидат ще бъде издадено Решение за отказ от предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура.

Други

6) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 2023/2831 на Комисията, Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕС) 2021/1058 на Европейския парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година относно Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд, ЗУСЕФСУ и подзаконовата нормативна уредба в областта.

7) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт, наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

8) Недопустими са кандидати, които попадат в обхвата на чл. 5л от Регламент (ЕС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

Гореизброените критерии за недопустимост се прилагат кумулативно с критериите за допустимост на кандидатите.


Източник: Министерство на иновациите и растежа

Недопустимост на кандидатите по процедура  „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”