Недопустими дейности по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Недопустими по процедурата са следните дейности:

 • – дейности, чието изпълнение е започнало или е физически завършено, или е изцяло осъществено преди подаването на проектното предложение независимо дали всички свързани плащания са извършени (с изключение на незадължителната Дейност 4 „Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата”);
 • дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • дейности, за които не са заявени разходи в бюджета на проектното предложениe;
 • дейности по проекта, отнасящи се до икономическа дейност, различна от основната икономическа дейност на кандидата съгласно КИД-2008 (въз основа на данни за 2023 г., предоставени от НСИ по служебен път) – приложимо за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии;
 • дейности по проекта, отнасящи се до дейност, която не е включена в Списъка на занаятите и/или дейност, с която собственикът/ците на кандидата не е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Националната занаятчийска камара – приложимо за кандидатите, които осъществяват дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите;
 • с цел гарантиране в максимална степен спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”, по процедурата няма да се подкрепят:

i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;

iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;

iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

 • дейности за придобиване на активи/инструменти/оборудване втора употреба;
 • дейности за надграждане и/или актуализация/подобряване, и/или добавяне на нови функционалности към съществуващ онлайн магазин на предприятието-кандидат, както и дейности за създаване на онлайн магазин за продукти/услуги от дейност на кандидата, различна от дейността, за която е заявена подкрепа.
 • дейности за закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството/процеса на предоставяне на услугите, резервни части);
 • дейности, свързани с наемането на активи/инструменти/оборудване;
 • дейности за закупуване на офис и друго обзавеждане, компютърно оборудване, софтуер и друго оборудване, предназначено за общи административни нужди на предприятието-кандидат (напр. за обичайните дейности, свързани с водене на счетоводството на предприятието, управление на човешките ресурси и др. общи административни дейности);
 • дейности за закупуване на климатични, аспирационни, вентилационни, пожароизвестителни, пожарогасителни и др. подобни системи;
 • дейности за закупуване на оборудване/обзавеждане за подобряване на работната среда и/или за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието;
 • дейности за извършване на реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др., включително дейности за видимост, прозрачност и комуникация по проекта;
 • дейности за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения;
 • дейности, които водят само до подобряване на енергийната ефективност на предприятията, както и дейности за въвеждане на възобновяеми енергийни източници;
 • дейности за закупуване на земя и сгради;
 • дейности за извеждане от експлоатация или изграждане на атомни електроцентрали;
 • дейности за извършване на инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, посочени в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО;
 • дейности за производство, преработка и продажба на тютюн и тютюневи изделия;
 • дейности за извършване на инвестиции в летищна инфраструктура;
 • дейности за извършване на инвестиции за обезвреждане на отпадъците в депа за отпадъци, с изключение на инвестициите за извеждане от експлоатация, преобразуване или обезопасяване на съществуващи депа, при условие че тези инвестиции не увеличават капацитета им;
 • дейности за извършване на инвестиции за увеличаване на капацитета на съоръжения за третиране на остатъчни отпадъци, с изключение на инвестициите в технологии за оползотворяване на материали остатъчни отпадъци за целите на кръговата икономика;
 • дейности за извършване на инвестиции, свързани с производството, преработката, транспорта, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива, с изключение на: (1) замяната на отоплителни системи на твърди изкопаеми горива, а именно въглища, торф, лигнитни въглища, нефтени шисти, с газови отоплителни системи[5] или (2) инвестиции в разширяването и промяната на предназначението, преобразуването или преоборудването на газопреносни и разпределителни мрежи, при условие че тези инвестиции подготвят мрежите за добавяне в системата на възобновяеми и нисковъглеродни газове, като водород, биометан и синтетичен газ, и позволяват заместването на инсталации за твърди изкопаеми горива;
 • дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори;
 • Кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече реализирани дейности (с изключение на дейностите за консултантски услуги за подготовка на проектните предложения по процедурата) или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

Източник: Министерство на иновациите и растежа

Недопустими дейности по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”