Недопустими разходи по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

 Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

 • разходи за дейности, чието изпълнение е започнало или е физически завършено, или е изцяло осъществено преди подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани плащания са извършени (с изключение на разходите за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата);
 • разходи за дейности, извършени след изтичане на крайния срок за изпълнение на дейностите по проекта;
 • разходи за дейности, които вече са финансирани от други публични източници;
 • разходи за дейности по проекта, отнасящи се до икономическа дейност, различна от основната икономическа дейност на кандидата съгласно КИД-2008 (въз основа на данни за 2023 г.) – приложимо за семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии;
 • разходи, отнасящи се за дейност, която не е включена в Списъка на занаятите и/или за дейност, с която собственикът/ците на предприятието-кандидат не е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара – приложимо за кандидатите, които осъществяват дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите;
 • с цел гарантиране в максимална степен спазването на принципа за „ненанасяне на значителни вреди”[1], по процедурата няма да се подкрепят разходи за:

i) дейностите и активите, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата;

ii) дейностите и активите по схемата на ЕС за търговия с емисии;

iii) дейностите и активите, свързани със сметища, инсталации за изгаряне на отпадъци и заводи за механично-биологично третиране;

iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда.

 • разходи за придобиване на активи/инструменти/оборудване втора употреба;
 • разходи за дейности за надграждане и/или актуализация/подобряване, и/или добавяне на нови функционалности към съществуващ онлайн магазин на предприятието-кандидат, както и за създаване на онлайн магазин за продукти/услуги от дейност/и на кандидата, различна/и от дейността, за която е заявена подкрепа.
 • разходи за закупуване и/или доставка на ресурси за производство, имащи характер на стоково-материални запаси (суровини, материали, полуобработени компоненти, консумативи за производството/процеса на предоставяне на услугите, резервни части);
 • разходи, свързани с наемането на активи/инструменти/оборудване;
 • разходи за закупуване на офис и друго обзавеждане, компютърно оборудване, софтуер и друго оборудване, предназначено за общи административни нужди на предприятието – кандидат (напр. за обичайните дейности, свързани с водене на счетоводството на предприятието, управление на човешките ресурси и др. общи административни дейности);
 • разходи за закупуване на климатични, аспирационни, вентилационни, пожароизвестителни, пожарогасителни и др. подобни системи;
 • разходи за закупуване на оборудване/обзавеждане за подобряване на работната среда и/или за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието – кандидат;
 • разходи за актуализация на съществуващи или въвеждане на нови за предприятието ИКТ системи/модули, и/или софтуерни приложения за подобряване на управленските, производствените, логистичните и други бизнес процеси в предприятията, различни от ИКТ системите/модулите, посочени в т. 13.1 от Условията за кандидатстване;
 • разходи за строително-монтажни работи (СМР);
 • разходи за реклама – включително и не само публикуване на обяви в периодични издания, изработка, разпространение и излъчване на рекламни спотове (радио и телевизионни) и др., включително разходи за видимост, прозрачност и комуникация по проекта;
 • разходи за закупуване или наемане на транспортни средства и съоръжения[2];
 • разходи за дейности, които водят само до подобряване на енергийната ефективност на предприятията, както и разходи за дейности за въвеждане на възобновяеми енергийни източници;
 • разходи за закупуване на земя и сгради;
 • разходи за дейности за извеждане от експлоатация или изграждане на атомни електроцентрали;
 • разходи за извършване на инвестиции за постигане на намаляване на емисиите на парникови газове от дейности, посочени в Приложение I към Директива 2003/87/ЕО (Приложение 14)[3];
 • разходи за застраховки на активи/инструменти/оборудване, придобито по проекта;
 • разходи за принос в натура;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за банкови такси и комисионни;
 • загуби от обмяна на валута;
 • непредвидени разходи (глоби, санкции, неустойки, лихви по търговски вземания/задължения и др.);
 • разходи за дейности, свързани с производство, преработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • разходи за инвестиции в летищна инфраструктура;
 • разходи за инвестиции за обезвреждане на отпадъците в депа за отпадъци, с изключение на инвестициите за извеждане от експлоатация, преобразуване или обезопасяване на съществуващи депа, при условие че тези инвестиции не увеличават капацитета им;
 • разходи за инвестиции за увеличаване на капацитета на съоръжения за третиране на остатъчни отпадъци, с изключение на инвестициите в технологии за оползотворяване на материали остатъчни отпадъци за целите на кръговата икономика;
 • разходи за инвестиции, свързани с производството, преработката, транспорта, разпространението, съхранението или изгарянето на изкопаеми горива, с изключение на: (1) замяната на отоплителни системи на твърди изкопаеми горива, а именно въглища, торф, лигнитни въглища, нефтени шисти, с газови отоплителни системи[4] или (2) инвестиции в разширяването и промяната на предназначението, преобразуването или преоборудването на газопреносни и разпределителни мрежи, при условие че тези инвестиции подготвят мрежите за добавяне в системата на възобновяеми и нисковъглеродни газове, като водород, биометан и синтетичен газ, и позволяват заместването на инсталации за твърди изкопаеми горива;
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2 от Условията за кандидатстване, както и в Приложение 16 към Условията за кандидатстване във връзка с ограниченията, произтичащи от приложимия режим на помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 2023/2831;
 • разходи за дейности, които попадат в забранителните режими съгласно Регламент (ЕС) № 2021/1060 и Регламент (ЕС) № 2021/1058;
 • разходи, които се отнасят за дейности, които не са описани във Формуляра за кандидатстване или за които, от представеното описание, не може да се прецени за коя проектна дейност се отнасят и/или дали съответната дейност е допустима;
 • всички други разходи, които не са сред посочените като допустими в Условията за кандидатстване.

[1] Определение и допълнителна информация относно спазване на принципа за „ненанасяне на значителни вреди” са представени в Приложение 8 и Приложение 15 към Условията за кандидатстване.

[2] Съгласно определението за „транспортни средства и съоръжения”, посочено в Приложение 8 към Условията за кандидатстване.

[3] Посоченото се отнася за предприятия, включени в Регистъра за търговия с квоти за емисии на парникови газове.

[4] В случаите, когато замяната на отоплителните системи е с цел:

– осъвременяване на районните отоплителни и охладителни системи до статуса на „ефективни районни отоплителни и охладителни системи“ съгласно определението в член 2, точка 41 от Директива 2012/27/ЕС;

– модернизиране на инсталациите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия до статуса на „високоефективно комбинирано производство на енергия“ съгласно определението в член 2, точка 34 от Директива 2012/27/ЕС;

– инвестиции в котли и отоплителни инсталации, работещи с природен газ, в жилища и сгради, заместващи инсталации, работещи на базата на въглища, торф, лигнитни въглища или нефтени шисти.

Източник: Министерство на иновациите и растежа

Недопустими разходи по процедура „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”