Стартова помощ за млади земеделски стопани

Отворена процедура по подмярка 6.1 от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.с краен срок за кандидатстване 06.01.2023 г.

Финансиране – до левовата равностойност на 25 000 евро, 100% безвъзмездни средства.

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Ако искате да започнете собствен земеделски бизнес и да създадете устойчиво земеделско стопанство или да поемете вече съществуващо такова, то процедурата на Програмата за развитие а селските райони 2014 – 2020 – Стартова помощ за млади земеделски стопани, Ви дава тази възможност.

Условия, на които трябва да отгваряте, за да може да кандидатствате и да имате шанс за финансиране:

  • Да имате добра и жизнеспособна идея, която да представите в бизнес план за 5 години! (образец на бизнес план);
  • Да сте регистриран за първи път като Земеделски производител – като физическо или юридическо лице не по-късно от 24 месеца преди подаване на проектното предложение;
  • Да сте на възраст от 18 до 40 год.‘
  • Да имате професионални умения и компетентности в областта или да поемете ангажимент, че в срок до 36 месеца от сключването на Договора за безвъзмездна финансова помощ ще придобиете такива;
  • Икономическият размер на стопанството Ви, измерен с Стандартен производствен обем (СПО) да в границите между 8000 и 16000 евро (ТАБЛИЦА ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА СПО);
  • Сте собственици или арендатори/наематели (с минимален срок на действие 5 години) на цялата налична в стопанството земя;
  • Сте собственици или наематели (с минимален срок на действие 5 години) на животновъдните сгради и помещения, използвани за животновъдната дейност ако е приложимо за Вас;
  • Нямате изискуеми или ликвидни задължения към Държавен фонд Земеделие или държавата;
  • Нямате сключени договори по мерки 112 и 141 (ПРСР 2007 – 2013);
  • Ако сте собственик на юридическо лице, то юридическото лице трябва да е микро или малко предприятие по смисъла на Закона за МСП и Вие да сте единствен управител;

Можете да увеличите шанса си за успех като включите в проектното предложение инвестиции в иновативни за стопанството технологии, цифрови технологии за производство и организация, ВЕИ и автоматизиране на работните процеси, вкл. напоителни системи и подходи. Можем да изпратим списък на всички дълготрайни материални и нематериални активи, които ще увеличат вашите точки, както и допълнителна информация за процедурата при интерес от Ваша страна.

Стартова помощ за млади земеделски стопани