Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19.12.2022, 16:30ч. чрез ИСУН

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Минимална помощ за един проект: 3 000 лева;

Максимална помощ за проект: 20 000 лева

Процент на съфинансиране: 100

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или действащи адвокатски дружества по смисъла на Закона за адвокатурата, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. Посочените трябва да са Микро, малки или средни предприятия и да имат нетни приходи от продажби за 2021 финансова година както следва:
Микро предприятие ≥ 41 000 лева;
Малко предприятие ≥ 82 000 лева;
Средно предприятие ≥ 123 000 лева,
както и средносписъчен брой на персонала за 2021 г. поне едно заето лице.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

 • ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
 • ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
 • ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.

Подробен списък може да разгледате тук.

Списък заявени услуги и решения със съответните РЕФЕРЕНТНИ ЦЕНИ може да изтеглите от тук.

В обхвата на процедурата НЕ попадат следните сектори

 • сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“;
 • сектор В „Добивна промишленост“;
 • сектор F „Строителство“;
 • сектор Р „Образование“;
 • сектор Q „Хуманно здравеопазване и социална работа“, раздел 87 „Медико-социални грижи с настаняване“ и раздел 88 „Социална работа без настаняване“.
 • сектор J „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“
 • раздел 62 „Дейности в областта на информационните технологии“;
 • раздел 63 „Информационни услуги“,
  както и предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в Сектор С „Преработваща промишленост“- раздел 10 „Производство на хранителни продукти”:
 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.81. „Производство на захар”;
 • 10.83. „Преработка на кафе и чай”;
 • 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91. „Производство на готови храни за животни”;
  и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:
 • 11.02. „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;
 • 11.06. „Производство на малц”.

НАПРАВЕТЕ СВОЯТА ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ТАЗИ ПРОЦЕДУРА САМИ

към оценката
Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия