Очаква се обявяването на процедура „Подкрепа за внедеряване на иновации в предприятията“

РЕЗЮМЕ
по процедура на подбор на проекти
„Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

ОСНОВНА ЦЕЛ: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС (Иновационна стратегия за интелигентна специализация – линк към Какво е ИСИС?), като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.
КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА? Микро, малки, средни и големи предприятия, имащи минимум последните три приключили финансови години.
ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ:
Елемент А „Инвестиции“
Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния  продукт (стока или услуга) или процес.
Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на  иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
Елемент  Б „Услуги“
Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: (режим „регионална помощ”):

Микро, малки, средни предприятия до 1 000 000 лв. (един милион лева);
Големи предприятия до 1 500 000 лв. (един милион и петстотин хиляди лева).
Интензитет на помощта при режим „регионална помощ”:
За дейности извън Югозападен регион:
Микро и малки предприятия – 70%;
Средни предприятия – 60%;
Големи – 50%;
За дейности в Югозападен регион:
Микро и малки предприятия – 45%;
Средни предприятия – 35%
Големи предприятия – 25%.
МАКСИМАЛЕН РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (режим „де минимис”)
Микро, малки, средни, големи до 391 000 лева (общо за последните три години);
Интензитет на помощта при режим „де минимис”:
Микро, малки, средни и големи предприятия – 90 %.

КАКВО Е ИНОВАЦИЯ?
Иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов  организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността  на фирмите.
Конкретно за процедурата:
Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
Производствена (процесна) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;

Очаква се обявяването на процедура „Подкрепа за внедеряване на иновации в предприятията“