ИКТ решения и киберсигурност за фирмите – очаквайте скоро

Национален план за възстановяване и устойчивост

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
С ИНДИКАТИВЕН СРОК НА ОТКРИВАНЕ – 05.10.2022 Г.

„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия”

Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия.

Минимална помощ за един проект: 3 000 лева;

Максимална помощ за проект: 20 000 лева

Процент на съфинансиране Микро, малки и средни предприятия до 100 %

Общ размер на средствата по процедурата: 30 600 000 лв.
Помощта по настоящата процедура се предоставя при условията на режим „минимална помощ“ (de minimis)

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА:

Микро, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите и да имат нетни приходи от продажби за 2021 финансова година както следва:
Микро предприятие ≥ 41 000 лева;
Малко предприятие ≥ 82 000 лева;
Средно предприятие ≥ 123 000 лева,
както и средносписъчен брой на персонала за 2021 г. поне едно заето лице.

От процедурата са изключени фирми с основна дейност в производството и преработката на земеделски продукти.

ЗА КАКВО МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВАТЕ:

  • ИКТ услуги/решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения;
  • ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси;
  • ИКТ услуги/решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията.
ИКТ решения и киберсигурност за фирмите – очаквайте скоро