Актуално

Развитие на културните и творчески сектори

Развитие на културните и творчески сектори

Отворена процедура Национален фонд „Култура“ подкрепя рзвитието на българската култура и творческите сектори с европейски средства чрез Националния план за въстановяване и устойчивост (НПВУ) като публикува Схема за безвъзмездна помощ с две сесии „Български продукции от сектора на КТИ в

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“

„Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“

Отворена процедура Национален фонд „Култура“ обявява  Процедура по Националния план за възстановяване и устойчивост разделена в четири сесии „Създаване на български продукции и копродукции в сектора на Културните и творческите индустрии“ Общият бюджет е 22 534 000 лв. и ще бъде разпределен

„Разработване на иновации в предприятията“

Приключила процедура   Краен срок за кандидатстване: 15.05.2024 г. С тази процедура следва да разработите иновация, отговаряща на 6-то или по-високо ниво на технологична готовност (TRL scale): TRL 6 – Технология, демонстрирана в релевантна среда; TRL 7 – Прототип, демонстриран

Очаквани процедури до края на 2023 г.

Общо 10 процедури ще стартират до края на годината за подкрепа на българския бизнес анонсира Министерството на иновациите и растежа (МИР). Ще бъдат отворени за кандидатстване седем процедури за 1.2 млрд. лв. само през първата половина на 2023 г., а общо до

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Отворена процедура по подмярка 6.1 от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.с краен срок за кандидатстване 06.01.2023 г. Финансиране – до левовата равностойност на 25 000

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19.12.2022, 16:30ч. чрез ИСУН Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на

ОТВОРЕНИ СА ЧЕТИРИ ПРОЦЕДУРИ по подмярка 7.2

ОТВОРЕНИ СА ЧЕТИРИ ПРОЦЕДУРИ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за

Процедура Улици – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари

Процедура Улици  – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари

Процедура Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“Краен срок за кандидатстване 23:59 ч.

Процедура Пътища – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях

Процедура Пътища  – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях

Процедура Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на

Енергийна ефективност – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради

Енергийна ефективност  – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или