Актуално

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Стартова помощ за млади земеделски стопани

Отворена процедура по подмярка 6.1 от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.с краен срок за кандидатстване 06.01.2023 г. Финансиране – до левовата равностойност на 25 000

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: 19.12.2022, 16:30ч. чрез ИСУН Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на

Процедура Улици – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари

Процедура Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“Краен срок за кандидатстване 23:59 ч.

Процедура Пътища – строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях

Процедура Пътища „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на

Енергийна ефективност – реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или

Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.021 – Вода „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове

Отворена за кандидатстване процедура по Националния План за възстановяване и устойчивост „TЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

Отворена за кандидатстване процедура по Националния План за възстановяване и устойчивост „TЕХНОЛОГИЧНА МОДЕРНИЗАЦИЯ“

Краен срок за кандидатстване: 21 септември 2022 г. чрез системата ИСУН. Процедурата е насочена към микро, малки и средни предприятия (МСП), като очакваният ефект е възстановяване на икономическия потенциал на предприятията от периода преди COVID пандемията и създаване на условия

Възможности за българските фермери по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020

На подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. Възможности за българските фермери по подмярка 4.1 на ПРСР 2014 – 2020Р ОСНОВНА ЦЕЛ: Подмярка 4.1

Отворени процедури в ЕС

Общ преглед на програмите за финансиране Търсене на програми, прилагани чрез многогодишната финансова рамка в подкрепа на политиките на ЕС — включително суми и правни основания https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes_bg