Български програми

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС