Актуално

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма. Целта

122 високо иновативни МСП са получили финансиране по Инструмента за МСП – фаза 1

122 високо иновативни МСП от 24 държави са получили финансиране по последната обява за набиране на проектни предложения по фаза 1 от Инструмента за малки и средни предприятия по програма Хоризнонт 2020. Сред тях има и едно българско предприятие от