Услуги

Агенция Интелика предоставя най-висок клас услуги в следните области:

 • Информация и консултации за Европейския съюз – политики, идеи, цели и програми, институции;
 • Консултиране по програмите на ЕС – потенциални възможности, подкрепа при формулиране на идеята, подготовка на проекта, съдействие за намиране на партньори, подкрепа при комуникацията и  преговорите с европейската администрация и с партьорите по проекта;
 • Подкрепа при управлението на проектите;
 • Консултации и изготвяне на проектни преложения по всички български програми. Подкрепа при управлението и отчитането на проекта;
 • Изготвяне на бизнес анализи;
 • Изготвяне на тръжни документации съгласно Закона за обществените поръчки, публични покани за избор на изпълнител по реда на ПМС 160/01.07.2016 г., както и консултации и тълкуване на нормативните документи, свързани с разходването на публични средства, вкл. ЗУСЕСИФ;
 • Обучения и работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България –  ИСУН 2020;
 • Изготвяне на стратегии за развитие на местната власт и бизнес структури и предложения за източници на финансиране;
 • Обучения по структуриране на проектния цикъл и управлнение на успешен проект;
 • Правни въпроси и анализи, включително  право на ЕС;
 • Връзки с обществеността, информация и публичност;
 • Абонаментно информационно обслужване на клиенти за възможностите, от които могат да се възползват;
 • Други, в услуга на клиента, които биха били полезни за неговия успех и които са от компетенциите ни;
 • Агенция Интелика работи в добри партньорски отношения с банкови институции, с органите на държавната и местна администрация, с водещи компании от всички области, което гарантира намирането на оптимално решение и обслужване на клиента.