Процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Отворена е процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Целта на процедурата е предоставяне на подкрепа за стартиращи предприятия (до 3 години) за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС , като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до разработване на продукт (стока или услуга) или процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурта е 19 558 300 лева или 10 000 000 евро. Минималният размер на проект е 50 000 лева, а максималният е 391 166 лева (режим минимална помощ – (de minimis). Максималният размер на помощта по режим de minimis, за която се кандидатства заедно с другите получени минимални помощи, не може да надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро и съответно левовата равностойност на 100 000 евро в случай на едно и също предприятие, което осъществява шосейни товарни превози за чужда сметка за период от три бюджетни години. Максималният размер на помощта е 90%.

Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите и  имат по-малко от три приключени финансови години към крайната дата за подаване на проектни предложения.

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

  • Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на иновативния продукт или процес;
  • Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
  • Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище (вкл. такси за регистрация на патент, полезен модел или промишлен дизайн);
  • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
  • Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка (вкл. инвестиционен бизнес план) на разработвания иновативен продукт или процес;
  • Разработване на технологии за производство на иновативния продукт или процес;
  • Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на иновативния продукт или процес;
  • Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на иновативния продукт или процес;
  • Визуализация на проекта.

Максималната продължителност на проекта е 24 месеца, считано от датата на сключване на договора с УО.

Критерии за оценка на проектните предложения

 

Критерии Макс. брой точки
I. Иновативност и пазарна приложимост на разработваната иновация 32
1. Новост на разработваната иновация 16
2. Пазарна приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация 16
II. Иновативен капацитет на екипа на кандидата и степен на техническа готовност 33
1. Опит на екипа на кандидата в изпълнението на сходни дейности 10
2. Образователно-квалификационно ниво на екипа на кандидата 6
3. Придобити права по интелектуална собственост от кандидата, управителя и/или съдружниците 6
4. Начин на разработване на иновацията (от кандидата и/или чрез използване на външни услуги) 5
5. Степен на техническа готовност за разработване на иновацията 6
III. Приоритизиране на проекти 14
1.  Регионална специализация съгласно ИСИС 4
2. Регионална приоритизация за проекти, изпълнявани на територията на СЗР 4
3. Участие на членове на екипа на кандидата в Рамковите програми на ЕС 3
4. Подкрепа за еко-иновации 3
IV. Реалистичност на разходите и плана за действие по проекта 6
1. Реалистичност на разходите по проекта 4
2. Реалистичност на плана за действие по проекта 2
Максимален брой точки 85

 

Проектните предложения, получили минимум 51 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. За финансиране се предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата.Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 19:00 часа на 05.05.2016 г.

Процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“