Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Цел на процедурата:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС, като изпълнението на проектите, подкрепени по процедурата, следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес в приоритетните направления на тематичните области на ИСИС.

Кой може да кандидатства:

Микро, малки, средни и големи предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство и имат минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015г.)

Минимален и максимален размер на помощта:

Минимален размер на помощта (режим „Регионална инвестиционна помощ”) : 100 000 лв.
Максимален размер на помощта (режим „Регионална инвестиционна инвестиционна помощ”):

 • Микро, малки, средни предприятия – 1 000 000 лв.;
 • Големи предприятия – 1 500 000 лв.

Максимален интензитет на помощта (режим „Регионална инвестиционна помощ”):

Предприятия извън Югозападен район за планиране:

 • Мирко и малки предприятия – 70%;
 • Средни предприятия – 60%;
 • Големи предприятия – 50%;

Предприятия в Югозападен район за планиране:

 • Микро и малки предприятия – 45%;
 • Средни предприятия – 35%;
 • Големи предприятия – 25%;

Режим „минимална помощ” („де минимис”) – левовата равностойност на 200 000 евро (съобразено с получената минимална държавна помощ за последните три финансови години на предприятието и свързаните с него предприятия).
Максимален интензитет на помощта режим „минимална помощ”: Микро, малки, средни и големи предприятия – 90%.

Допустими проекти:

Изпълнението на проекта следва да води до пазарна реализация на продукт (стока или услуга) или внедряване на процес, попадащи в обхвата на изброените по-долу приоритетни направления на тематичните области на Иновационната стратегия за интелигента специализация:

Какво е иновация?

Съгласно Наръчника от Осло (Manuel d’Oslo 3e édition © OECD/EUROPEAN COMMUNITIES 2005) иновация е въвеждане в употреба на някакъв нов или значително подобрен продукт (стока или услуга) или производствен процес, на нов метод за маркетинг или на нов организационен метод в търговската практика, организацията на работните места или външните връзки, които създават пазарни предимства и при това повишават конкурентоспособността на фирмите.

По процедурата ще бъдат финансирани САМО проекти, въвеждащи продуктова и/или производствена иновация.

Продуктова (стока или услуга) иновация е внедряване на стока или услуга, която е нова или значително подобрена по отношение на нейните свойства или начини на използване. Това включва и значителните подобрения в техническите характеристики, компонентите и материалите, вграден софтуер, степента на удобството при ползване или в някакви други функционални характеристики;
Производствена (процесова) иновация е внедряване на нов или значително подобрен начин на производство или доставка на продукта. Тук влизат значителни изменения в технологиите, производственото оборудване и/или софтуера;

Допустими дейности:

Елемент „Инвестиции“: инвестиции в материални и нематериални активи, свързани със:

 • създаването на нов стопански обект или;
 • разширяването на капацитета на съществуващ стопански обект или;
 • диверсификацията на продукцията на стопански обект с продукти, които не са били произвеждани до момента в стопанския обект, или
  основна промяна в целия производствен процес на съществуващ стопански обект.

Допустими дейности:

Елемент А „Инвестиции“

Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване в производството на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.
Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите, които ще бъдат подкрепяни по процедурата.
Придобиване/разработване на специализиран софтуер, необходим за внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес.

Елемент Б „Услуги“

Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Допустими разходи:

Елемент А „Инвестиции“

1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи, необходими за изпълнението на дейностите по проекта;
2) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи17 (вкл. разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на дейностите по проекта.

Елемент Б „Услуги“

Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите, които включват:
– разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на трансфера на знания:
– разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на придобиването, защитата и експлоатацията на нематериални активи;
– разходи за консултиране, подпомагане и обучение в областта на използването на стандарти и на правилата, които ги уреждат.
Всички разходи за консултантски услуги в подкрепа на иновациите следва да са свързани с иновацията, която се подкрепя по проекта. Включването на услуги от общ характер е недопустимо.
Продължителността на всеки проект е до 18 /осемнадесет/ месеца, считано от датата на влизане в сила на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Краен срок за подаване на проектно предложение: 04 април 2016 г., 19:00ч.

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“