Архив

Отворени процедури в ЕС

Общ преглед на програмите за финансиране Търсене на програми, прилагани чрез многогодишната финансова рамка в подкрепа на политиките на ЕС — включително суми и правни основания https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/overview-funding-programmes_bg

Процедура BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“

Отворена е процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-1.002 „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Процедура BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Цел на процедурата: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност в тематичните области на ИСИС

Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“ по Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ на оперативната програма. Целта

122 високо иновативни МСП са получили финансиране по Инструмента за МСП – фаза 1

122 високо иновативни МСП от 24 държави са получили финансиране по последната обява за набиране на проектни предложения по фаза 1 от Инструмента за малки и средни предприятия по програма Хоризнонт 2020. Сред тях има и едно българско предприятие от

Програма Хоризонт 2020

Хоризонт 2020 е най-голямата програма за научни изследвания и иновации съществувала някога в историята на ЕС с близо 80 милиарда евро бюджет за периода 2014 – 2020. Тя обещава повече напредък, открития и световни постижения чрез велики идеи, взети от